Tüzüğümüz

Tüzüğümüz

MADDE. 01: KURULUŞ

Federasyon’un Adı :  “Gaziantep Dernekleri Federasyonu” dur.
Merkezi : Federasyonun merkezi İstanbul’dur. Şubesi Yoktur
Adresi : Büyükdere Caddesi Saadet Apt. No:65/4 D.8 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL

MADDE. 02: FEDERASYONUN AMACI

Federasyon; Demokratik, laik, çağdaş ve  özgürlükçü ilkeler ışığında zengin bir kültür
mirasına  sahip  olan  Gaziantep’  imizin  çağdaş  yapıya  uygun  olan  kültürel  değerlerini  yaşatmak, tanıtımına  katkı  sağlamak,  bu  değerlerin  korunmasına  ve  yaygınlaşmasına  yardımcı  olmak, demokratik,  laik,  sosyal  ve  etkin  hukuk  devleti  anlayışı  içinde  birlik  ve  beraberliğimizi  korumak, Gaziantep’ li olma bilinci ile hareket eden ve ülke genelinde bulunan hemşeri ve memleket temelli kurulmuş  ve  kurulacak  Kültür,  Eğitim,  Sosyal  Yardımlaşma  ve  Dayanışma  amaçlı  Gaziantep’li  dernekler  arasında  birlik  ve  beraberliği  tesis  ederek,  onları  bir  çatı  altında  birleştirmek, milli  ve  manevi  değerlerin  yüceltilmesi,  güçlendirilmesi,  benimsenmesi  ve  tanıtılmasına  katkıda bulunarak;  toplumsal  dayanışma  duygusunu  oluşturmak,  Gaziantep’  li  hemşerilerinin  ekonomik, siyasi  ve  Demokratik  kültür  seviyesinin  yükseltilmek,  kamuoyu  bilincinin  oluşmasını  sağlamak, federasyona  üye  dernekler  ile  yöre  halklarının  birlik  ve  dayanışmasını  sağlamak,  yerel  ve evrensel  kültür  değerlerimizin  korunması  ve  gelecek  kuşaklara  aktarılmasını,  bu  doğrultuda  üye dernekler arasında dayanışmayı, yardımlaşmayı, işbirliğini, eşgüdümü ve iletişimi sağlamak, bağlı derneklerin  çalışma  ve  uygulamalarını  kolaylaştırmak,  geliştirmek,  amaç  ve  hizmet  konularında uygun  projelerini  desteklemek,  Gaziantep’  li  gençler  arasında  birlik  ve  bütünlüğü  sağlayarak, kültürel  değerleri  öğrenmelerine  teşvik  edici  çalışmalar  yapmak,  öğrencilerin  eğitimlerine  ve gelişmelerine yardımcı olmak.
 

MADDE. 03: FEDERASYONUN YAPACAĞI İŞLER

Federasyon amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar;
1) Ülkemize  özgü  Sosyal,  Kültürel,  Geleneksel,  Tarihi,  Mizahi,  folklorik,  ekonomik,  etnografik
değerler,  yöresel  yemekler,  giysi,  bitki  örtüsü,  av  hayvanları,  doğal  yapı,  deniz  ve  çevre,  insan ilişkileri, turizm v.s.’nin dünü bugünü ve yarını ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapar, ortaya çıkarır ve  sonuçlarını yayınlar, tanıtır ve  sahiplenir. Bu konularla ilgili kütüphane,  bilgi  bankası,
2) Yerel el sanatlarının ve tarımsal üretimin geliştirilmesi için girişimde bulunur.
3) Geçmişte  yaşanmış  ve  unutulmaya  yüz  tutan  gelenek  ve  göreneklerimiz  ile  birlikte,  bugün var  olan  kültürümüzün  tanıtımı,  benimsenmesi  ve  yaşatılması  için;  üye  derneklerle  birlikte  ülke düzeyinde  etkinliklerde  bulunmak,  kültürel  yayınların  derlenmesi,  arşiv  oluşturulması,  yeni  kültür eserlerinin yayımlanmasını sağlar.
4) Geleneksel yemek günü, piknik, şölen, şenlik, eğlence günleri ve geceleri gibi sosyal etkinlikler, festival,  konser,  konferans,  toplantı,  gösteri,  panel,  bilgi  şöleni,  seminer,  forum,  açık  oturum, sanat etkinlikleri, sergi, yarışmalar gibi kamuoyu oluşturucu etkinlikler yapar. Yurt içi ve yurt dışı gezileri ve turları düzenler.
5) Gerek  bölge  gerekse  ülke  düzeyinde  bitki  örtüsünü  ve  yeşil  alanları  artırmak  amacıyla  ilgili kamu  kurum  ve  kuruluşların  iznini  ve  desteğini  alarak;  federasyon  adıyla  orman  alanı,  park  ve bahçe  oluşturur,  kamu  kurum  ve  kuruşları  ile  ortak  projeler  gerçekleştirir,  kamu  ve  özel  sektör ihalelerine girebilir, taşeron çalıştırabilir.
6) Yetkili  mercilerden  izin  almak  kaydı  ile  TV,  radyo  kurup  işletmek,  her  türlü  süreli  ve  süresiz yayıncılık  yapar;  Gazete,  dergi,  kitap,  CD,  broşür,  bülten,  ilan,  bildiri  vs  gibi  tanıtım  araçları çıkarır/yapar. İnternet yayıncılığı, slayt, mültivizyon gösterileri yapar, yaptırır ve organize eder.
7) Eğitim  ve  öğretim  faaliyetleri  için  kitaplık,  okuma  odası,  öğrencilerin  barınması  için  öğrenci yurdu,  muhtaçlar  için  konut,  pansiyon;  sosyal  yardım  faaliyetleri  için  misafirhane,  çocuk  bakim yuvası,  huzur  evi,  aşevi;  her  türlü  sportif  faaliyetler  için  spor  saha  veya  salonu;  meskûn  yerler dışında kamp tesisleri kurar ve isletir.
 
8) Kültür  evleri,  enstitü,  dershaneler,  kreş,  okullar,  huzurevi  ve  iyileştirme  merkezleri,  Sürücü
kursları,  yabancı  dil  ve  bilgisayar  eğitimi  ve  her  türlü  ihtiyaç  için  özel  kurslar  açar.  Açılmış
9) Her  türlü  sportif  faaliyetlerde  bulunabilir,  sportif  etkinlikler  ve  sosyal  ve  kültürel  aktiviteler organize eder, yapar yaptırır, spor kulübü kurabilir, var olan spor kulüplerini devralabilir.
10) Hastane, poliklinik açar, ilk yardım ve ambulans servis ünitesi kurar.
11) Gaziantep  ili  ve  ilçelerinde veya  diğer  illerde  Milli  Birlik  ve  Beraberliğimiz  korunmasını amaçlayan,  etnik  ve  bölgesel temele  dayanmayan,  ülkemizin  bölünmez  bütünlüğüne inanan,  Türk Kültürü  ve  Aile  Yapısının  korunması,  milli  ve  manevi  değerlere  bağlı  bir  gençlik  yetiştirilmesine çalışır, toplumsal konularda her türlü eğitici faaliyetlerde bulunur.
12) İmkânlar ölçüsünde başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere yönetim kurulunun tespiti
doğrultusunda burs desteği ve  her türlü  maddi  ve  manevi  destek  ve  yardımda  bulunur,  kanun  ve yönetmeliklere  uygun  şekilde  gıda  bankacılığı  yapar,  öğrencilere  destek  olmak  için  belirlenecek derslerde  öğretmen  temin  eder,  ders  verilmesi  ve  ödevlerine  yardımcı  olunmasını  sağlar,  etüt, bilgisayar ve internet hizmeti verir.
13) Üyelerinin yararlanabileceği alkolsüz Lokal,  sosyal tesisler,  çay  bahçeleri,  mesire  yerleri,
14) Federasyon rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim bastırır, her türlü reklâm, tanıtım ve eşantiyon
15) Bağlı derneklerimizin arasında; dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlar.
16) Üye derneklerin her türlü bayındırlık hizmetlerinin götürülmesi için girişimde bulunabilir.
17) Genel Kurulca kabul edilecek yönerge doğrultusunda bağlı derneklere yardımda bulunabilir.
18) Üye derneklerin  ve  üyelerinin  ortak  sorunlarına  çözüm  önerileri  geliştirir,  sorunlarının
duyurulması yolunda çalışmalar yapar, bu konularda ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlarla ilişkiler
kurar. Ayrıca, gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmeti verir.
19) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma plan ve projeleri hazırlar.
20) Yurt içi ve yurt dışından herhangi bir konuda müracaat eden kişi ve kurumlara her türlü bilgi vb. alanlarda yardımlarda bulunur.
21) Amacı doğrultusunda her türlü yol ve araçlarla tanıtım ve bilgilendirme yapabilir.
22) Ticari işletme kurar, işletir, kiralar veya kiraya verebilir. Çeşitli ticari kuruluşlarla sözleşmeler
yaparak,  Federasyon  üyesi  Derneklerin  üye  ve  mensuplarına  daha  ucuz  alış-veriş  yapmalarına
23) Federasyon yürürlükteki dernekler yasasına ve Türk medeni kanununa aykırı olmamak kaydıyla benzer  amaç  ve  gayeler  doğrultusunda  faaliyet  gösteren  federasyonlarla  müşterek  çalışmalar  ve işbirliği  yaparak  konfederasyon  kurar,  Yurt içi  ve  yurt  dışındaki Konfederasyonlara  üye  olabilir. Gerektiğinde Yurt içi ve dışında Temsilcilik açar.
24) Federasyon amacını gerçekleştirmek için taşınır ve taşınmaz mallar ile araç alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Bu mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
25) Yardım  toplama  mevzuatı  hükümleriyle,  bu  tüzüğe  uygun  olarak  yurt  içi  ve  yurt  dışından bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yardım, bağış, intifa ve sükûna hakkı, şartlı ve şartsız vasiyetleri
26) Federasyonun  amaçlarını  gerçekleştirmek  üzere  danışma  kurulları  ve  komisyonlar  kurar, uzman kişilerden oluşan akademik çalışmalar yapar.
27) Büyükşehirlere göçü önleyici önlemler konusunda çalışmalar ve araştırmalar yaparak
önlemlerin gerçekleştirilmesine öncülük eder.
28) İnsanlığın maruz kaldığı ya da kalabileceği muhtemel her türlü deprem, yangın, sel,
salgın hastalık gibi felaket ve afetlerde her türlü yardımda bulunabilir, yardım kampanyaları
düzenleyebilir, toplanan yardımları ulaştırır ve dağıtır. Tabii afetlerde görev alacak arama kurtarma elemanları yetiştirebilir, alet ve edevatını temin edebilir, bu amaçla seminer ve kurslar düzenleyebilir, var olan kuruluşlarla işbirliği yapar.
29) Üye  derneklerin  amaç  dışı  kullanılmasını  engelleyici  önlemler  alır,  üye  dernekleri  amaç  dışı kullanan kişi ve kuruluşlarla yasal zeminlerde her türlü mücadeleyi yapar.
30) Yasaların ve tüzüğün müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunabilir.

MADDE. 04: FEDERASYONUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Federasyon çalışmalarını aşağıdaki temel ilkeleri gözeterek yürütür.
a) Federasyon, demokratik bir kuruluştur. Kendi amaçları ve ilkeleri doğrultusunda bağımsızdır.
b) İnsanların eşitliğini, kardeşliğini savunur, ayrımcılığa karşıdır.
c) Çalışmalarında ırk, dil, inanç, siyasi görüş, cinsiyet ayrımı gözetmez, her türlü fikre saygılıdır.
d) Milli ve manevi değerlere bağlı ve saygılı, İnsan Hakları ve Evrensel değerlerin savunucusudur.
e) İnsanları sevmeyi, dürüst olmayı bir erdem olarak görür ve çevreye saygılıdır.
f) Bilimsel ve yenilikçidir.
g) Hiçbir siyasi parti, görüş ve düşünceye bağlı olmaksızın faaliyette bulunur.

MADDE. 5: KURUCU ÜYELER

Gaziantep  Dernekleri  Federasyonu    aşağıda  adları,  yazılı  olan  kurucu  üye  dernekler  tarafından
1- Mehmet İnal Aydınoğlu               İstanbul Gaziantepliler Derneği
2- Mehmet Karalar                         Mersin Gaziantepliler Derneği
3- Gülsen Şerafettinoğlu                 İstanbul Gaziantepliler Derneği
4- Reşit Göğüş                               İstanbul Gaziantepliler Derneği
5- Mahmut Tanyol                          İstanbul Nizipliler Derneği
6- Hacı Çapar                                İstanbul İslahiyeliler Derneği
7- Şevket Atmaca                          Alanya Gaziantepliler Derneği
8- Mehmet Güçtekin                      İstanbul Anadolu Yakası Gaziantepliler Derneği
9- Ali Zavar                                   İstanbul Kadıköy Gaziantepliler Derneği
10- Erkut Dikici                             İstanbul Gaziantepliler Derneği
11- Güzide Şahin                           İzmir İslahiyeliler Derneği
12- Halil Taşkın                             İskenderun Gaziantepliler Derneği 

FEDERASYON ÜYELİĞİ, ÇIKMA VE ÇIKARILMA, ÜYELİK VE KATILIM ÖDENTİSİ

a) Üyelik: Federasyonun amacını benimseyen ve yürürlükteki Dernekler Yasasının aradığı koşulları şahsında taşıyan  dernekler,  üyelik  müracaatını  yazılı  olarak  yapar.  Yönetim  Kurulu  kendisine yapılan üyelik başvurusunu bir ay içinde sonuçlandırır.
a.1) Üye  dernekler  Federasyon  tüzüğünün  amaç  maddelerini  içeren  hükümlerine  uymak  ve  bu maddelere aykırı tutum içerisinde bulunmamak zorundadır.
a.2) Üye  dernekler  Federasyon  Yönetim  Kurulunun  aldığı  kararları  uygulamakla  görevlidir.
Üye  dernekler  yıllık  faaliyet  takvimlerini  her  yıl  en  geç  Ocak  ayı  sonuna  kadar  Federasyona
a.3) Federasyona üye dernekler Federasyon Genel Kurulunda derneklerini temsilen görev yapacak delegelerini seçmek ve en geç iki hafta içinde Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek
a.4) Her  dernek  eşit  şekilde  temsil  edilme  amacıyla  Dernek  Başkanları  doğal  delege  olmak kaydıyla üye sayısı 300 kadar olanlar 4 delege, bundan sonra gelen her 300 üye için 1(bir) delege artırarak  federasyona üye olur.
b) Üyelikten Çıkma:  Hiçbir  üye  federasyona  üyelikte  kalmaya  zorlanamaz,  her  üye  dernek Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.
c) Üyelikten Çıkarılma:  Federasyonun  amacına  aykırı  davranışta  bulunanlar,  toplantılara
mazeretsiz ve kesintisiz gelmeyenler, Federasyona vermesi gereken aidatlarını vermeyenler,  yetkili organlarca  alınan  kararlara  uymayanlar  ve  verilen  görevleri  yapmayan  dernekler  üyelikten çıkarılır.  Karara  karşı  üye  derneğin  Genel  Kurula  başvuru  hakkı  vardır.  Genel  Kurulun  kararı kesindir. Üyelikten çıkan veya çıkartılan dernekler Federasyon malları üzerinde herhangi bir hak
d) Üyelik ve Katılım Ödentisi: Her üye dernek yıllık 200,00(İkiyüz) TL   üyelik ödentisi ödeyecektir.
Üye  ödentisini  arttırmaya  ve  eksiltmeye  Genel  Kurul  karar  Yetkilidir..  Bir  defaya  mahsus  olmak üzere  her  üye  federasyon  katılım  ödentisi  olarak    250,00(İkiyüzelli)  TL  üyelik  başvurusunda bulunduğu  taktirde  ödeyecektir.  Katılım  ödentisini  bilahare  değişen  şartlar  ve  federasyonun faaliyetleri  göz  önünde  bulundurularak  her  yıl  %20’yi  geçmemek  üzere  arttırmaya  ve  eksiltmeye Yönetim  Kurulu  yetkilidir.  Üye  dernekler  üyelik  ödentisini  ödemediği  sürece  seçme  ve  seçilme hakkını kullanamazlar. Katılım ödentisini ödemeyen derneklerin üyeliğe kabulüne karar verilemez.
e) Üyelikte ayrılma:  Yönetim,  Denetleme  ve  Onur  Kurulu  üyesi  olan  delegelerin  üyelikten
(Federasyon  kararı  ya  da  kendi isteğiyle)  ayrılmaları  halinde  görevlerine  yedek  üyelerden  sırası gelen delegeler devam eder. Ancak yedek üyelerin yetersiz kalması ya da görevi kabul etmemeleri halinde genel kurul yapılana kadar mevcut haliyle devam eder. Yönetim, Denetleme ve Onur kurulu üyelerinin  (yedekler  dahil)  yarısından  bir fazlası istifa  ederse Olağanüstü Genel Kurul  yapılması

 MADDE .07: FEDERASYONUN ORGANLARI

Federasyonun organları şunlardır;
Genel Kurul, federasyonun en yetkili organıdır. 2 yılda bir Mart ayında toplanır.
Üye  derneklerin  Genel  kurulu tarafından  seçilen  delegelerden  oluşur.  Her  üye  dernek  Üye sayısı  300  e  kadar  olanlarda  Dernek Başkanları  doğal  delege  olmak  kaydı  ile  4  (Dört)  asıl  ve 4  (Dört)  yedek,  bundan  sonra  gelen  her  300  üye  için  1(bir)  Asil  1(bir)yedek  Delege  artırarak temsil edilir. Her  üye  derneğin  asıl  delegelerinden  her  ne  sebeple  olursa  olsun eksilme, gelmeme halinde eksilen,  gelmeyen  delegenin yerine yedek  delege  geçecektir. Boşalan,  gelmeyen delegenin yerine  hangi  yedek  delegenin  geçeceğine  üye  dernek  yönetim  kurulu  karar  verip  15  gün  içinde yazılı  olarak  toplantıdan  önce  federasyona  bildirmesi  gerekir,  bildirmediği  takdirde  federasyona bildirilen listedeki en üstte ismi yazandan aşağıya doğru üye derneği temsil edeceği kabul edilmiş sayılacaktır. Üye dernek federasyonda kendisini temsil eden delegelerin delegeliğinin düşmesine ve yerine yenisinin seçilmesine karar verme hakkına sahip olup, üye derneğin delegeliğinin düştüğünü yazılı  olarak  federasyona  iki  hafta  içinde  bildirdiği  takdirde  bildirilen  delegenin  federasyondaki delegeliği  derhal  sona  erecektir.  Ancak,  delegeliği  sona  eren  kişi  Federasyon  Yönetim,  Denetim veya Onur Kurulunda ise kendisi bu görevinden istifa etmediği müddetçe federasyondaki görevi ilk Genel Kurula kadar devam edecektir.
 

b-) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:
Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da delegelerin 1/5 inin yazılı  isteği  üzere  Genel  Kurul  olağanüstü  toplanır.  Denetleme  Kurulu  veya  delegelerin  1/5  inin yazılı isteğine  rağmen Genel Kurul, Yönetim Kurulunca  30  gün içerisinde toplantıya çağrılmazsa Dernekler Yasasının ilgili hükümleri uygulanır.
Genel  Kurul,  Federasyon  merkezinin  bulunduğu  toplantı  yapmaya  müsait  bir  yerde  ya  da  Federasyonumuza üye derneklerin bulunduğu bir İl veya İlçede yapılır.
Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan delegelerin
listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan delegeler en az on beş gün önceden, günü, saati,  yeri  ve  gündemi  bir  gazetede ilan  edilmek  veya imza  karşılığı  yazılı  ya  da  elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk  sağlanamaması  sebebiyle toplantı yapılamazsa,  ikinci  toplantının  hangi  gün,  saat  ve  yerde  yapılacağı  da  belirtilir.  İlk  toplantı  ile ikinci  toplantı  arasındaki  süre  yedi  günden  az,  altmış  günden  fazla  olamaz.  Toplantı,  çoğunluk sağlanamaması  sebebinin  dışında  başka  bir  nedenle  geri  bırakılırsa,  bu  durum  geri  bırakma sebepleri  de  belirtilmek  suretiyle,  ilk  toplantı  çağrı  usulüne  uygun  olarak  delegelere  duyurulur. İkinci  toplantının  geri  bırakma  tarihinden  itibaren  en  geç  altı  ay  içinde  yapılması  zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya,  birinci fıkrada  belirtilen  esaslara  göre  yeniden  çağrılır.  Yapılmasına karar verilen Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

D- TOPLANTIYA YETER SAYISI:

Genel  Kurul,  toplam  delege  sayısının  yarıdan  fazlasının  katılımı  ile  toplanır.  Birinci toplantıda  yeterli  çoğunluk  bulunmadığı  takdirde  ikinci  toplantı,  katılan  delegeler  tarafından yapılır.  Ancak  bu toplantıya  katılan  delege  sayısı  Yönetim,  Denetim Kurulu  asıl  üye  sayısının iki katından az ise, Genel Kurul toplantısı yapılamaz.

E- TOPLANTI YAPILIŞ YÖNTEMİ:

Genel  kurula  katılma  hakkı  bulunan  delegelerin  listesi  toplantı  yerinde  hazır bulundurulur.  Toplantı  yerine  girecek  delegelerin  resmi  makamlarca  verilmiş  kimlik  belgeleri ile  birlikte  Federasyon  tarafından  verilen  Kimlik  Kartları  Yönetim  Kurulu  üyeleri  veya  Yönetim Kurulu’nca  görevlendirilecek  görevliler tarafından  kontrol  edilir.  Delegeler,  Yönetim Kurulu’nca düzenlenen  listedeki  adları  karşısına  imza  koyarak  toplantı  yerine  girerler.  Kimlik  belgesi göstermeyenler,  belirtilen  listeyi  imzalamayanlar  ile  Genel  Kurula  katılma  hakkı  bulunmayan delegeler  toplantı  yerine  alınmaz.  Bu  kişiler  ayrı  ve  uygun  bir  bölümde  Genel  Kurul’un  salimen yapılmasını  engellememek  ve  delegeler  ile  karışmamak  kaydı  ile  Genel  Kurul  toplantısını izleyebilirler.  Toplantı  yeter  sayıda  sağlanmışsa  durum  bir  tutanakla  tespit  edilir  ve  toplantı Yönetim  Kurulu  Başkanı  veya  görevlendireceği  Yönetim  Kurulu  üyelerinden  biri  tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan  sonra  toplantıyı  yönetmek  üzere  bir  Başkan  ve  yeteri  kadar  Başkan  vekiliyle  Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan delegelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve Hazirun Listesi’ndeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının  yönetimi  ve  güvenliliğinin  sağlanması  Divan  Başkanı’na  aittir.  Genel  Kurul gündemdeki  konuları  görüşülerek  karara  bağlanmasıyla  sonuçlandırılır.  Genel  Kurul’da  her delegenin  bir  oy  hakkı  vardır;  delege  oyunu  şahsen  kullanmak  zorundadır.  Toplantıda  görüşülen konular ve alınan karalar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı  sonunda,  tutanak  ve  diğer  belgeler  Yönetim  Kurulu  Başkanı’na  teslim  edilir. Yönetim  Kurulu  Başkanı  bu  belgeleri  korunmasından  ve  yeni  seçilen  Yönetim  Kurulu’na  yedi gün içinde  yazılı  olarak teslim  etmekten  sorumludur. Mahkemece  kayyum  atanması  veya Medeni Kanunun  75.  maddesinin  ikinci  fıkrasına  göre  görevlendirme  yapılması  halinde,  bu  maddede Yönetim Kurulu’na verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

F- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

Federasyon  Genel  Kurulunda  yalnız  gündemde  yer  alan  maddeler  görüşülür.  Ancak
henüz  Genel  Kurul  gündemine  geçilmeden  önce  toplantıda  hazır  bulunan  delegelerin  en  az  1/10  u  tarafından  yazılı  olarak  başvurularak  görüşülmesi  istenen  konular da  gündeme  alınır.
 

G-GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıda belirtilen işler Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.
a) Federasyon organlarını seçmek. (Yönetim, Denetim, Onur Kurulu,)
b) Federasyon tüzüğünü değiştirmek.
c) Federasyon Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek,   değerlendirmek, raporlar hakkında karar vermek.
d) Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
e) Federasyon malvarlığında bulunan taşınmaz malları ile değeri 50.000 TL.’yi geçen    malvarlığını satmak, üzerinde aynı haklar tesis etmek konularında Yönetim Kurulu’na yetki    vermek. Burada belirtilen istisnalar dışında federasyon adına menkul mallar almaya,    satmaya, kiralamaya, ayni haklar tesis etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
f) Federasyona gerekli yasal koşulları yerine getirilmek suretiyle uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmasında yarar görülen durumlarda yasa gereği yetkili makamlardan gerekli izin alınması suretiyle yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla faaliyette bulunması veya yurt dışında bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına
g) Federasyondan çıkarılan üye derneklerin ve yöneticilerin itirazlarını incelemek ve karara
h) Dernekler Yasasında yazılı genel hükümlerle tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.
ı) Federasyon üyelerinin yıllık üye ödentileri ile federasyona üye olacak derneklerin katılım    ödentilerini belirlemek.
j) Federasyonun feshine, fesih halinde malların tasfiyesinin ne şekilde ve nereye yapılacağına    karar vermek, Tasfiye Kurulu memurlarını görevlendirmek.
k) Federasyonun konfederasyonlara katılması konusunda gerektiğinde yönetim kuruluna yetki

H) GENEL KURULDA KARAR ALMA VE OY VERME YÖNTEMİ:

Federasyon organlarının seçimi gizli oy açık sayım ve döküm ile yapılır. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde yeni oylama yapılır. Tüzük değişikliği ve feshi toplantıya katılan delegenin 2/3 sinin kararıyla alınır.

MADDE. 08: YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Federasyon’un  karar  ve  yürütme  organıdır. Federasyon Genel Kurulun’da  Federasyon  Başkanı  Genel  Başkan  sıfatı  ile  doğrudan  seçer  ve  Federasyon  Yönetim  Kurulu Genel  Başkan  dışında  seçilen  (14)    asıl  ve  (15)    yedek  üyeden  oluşur.  Görev  süresi  (2)  yıldır. Yönetim  Kurulu  ilk  toplantısında,  Federasyon  Genel  Başkan'ı,  Yeterince  (Genel  Başkanın  talebi Üzerine) Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev  yapacak  olanları  gizli  oyla  seçer.  Üye  derneklerin  sayısı  on  adetten  aşağıya  düşmediği taktirde  Yönetim  Kurulunda  bir  dernekten  en  fazla  iki  kişi  görev  yapabilir.  Üye  sayısının  ondan aşağıya düşmesi halinde bu sınırlama geçerli olmayacaktır.

B- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Federasyonun amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, Federasyon çalışma programını,    tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak.
b) Federasyonun bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.
c) Federasyon Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
d) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.
e) Federasyona başvuran derneklerin, üyeliğine veya reddine karar vermek.
f) Federasyonun çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek.
g) Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler, kurmak ve    kaldırmak, federasyon işlerini yürütmek üzere üye derneklere veya derneklerin üyelerinden  bir    veya birkaçına yetki vermek.
h) Federasyon iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmenlikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.
ı) Federasyonu temsilen üye derneklerin Genel Kurul toplantılarına katılmak.
j) Yasalardan, Federasyon Tüzüğünden ve Genel Kurul kararlarından doğan her türlü  
k) Aynı amaçla örtüşen kurulmuş veya kurulacak Konfederasyonlara üye olmaya karar
 

C- YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI :

Yönetim Kurulu her ay önceden kararlaştırılan gün, yer ve saatte çağrısız olarak toplanır. Görüşme  gündemini  Genel  Sekreter  hazırlar.  En  az  beş  üyenin  görüşülmesini  istediği  hususlar da  gündeme  alınır.  Genel  Başkan,  Yönetim Kurulu'nu  olağanüstü toplantıya  çağırabilir.  Yönetim Kurulu  toplantıları  yarıdan  bir  fazla  üyenin  katılımı  ile  yapılır.  Kararlar  salt  çoğunlukla alınır.  Yönetim  Kurulunda  oyların  eşitliği  halinde  Genel  başkanın  bulunduğu  tarafın  görüşü doğrultusunda  karar  verilmiş  sayılacaktır.  Boşalan  Yönetim  Kurulu  üyeliği  derhal  sıralamaya göre  yedek  üye ile tamamlanır.  Özürsüz  olarak  üst  üste  üç  olağan  ve  olağan  üstü  yönetim  kurulu toplantısına  katılmayan  üyenin  Yönetim  Kurulu  üyeliği  düşer,  Yönetim  Kurulu  üyeliği  düşen  üye dışında toplanarak üyeliğin düştüğünü karar altına alır.
 

MADDE. 09: GENEL BAŞKAN

Genel Başkan; bir bütün olarak Federasyonu her konuda temsil eder. Genel Başkan ayrıca federasyonun  her  türlü  iş  ve  işlemlerinden  birinci  derecede  Yönetim  Kurulu  üyeleri  ile  birlikte sorumludur. Yönetim Kurulu’na başkanlık eder, gerektiğinde federasyonun amaçları doğrultusunda her türlü  beyan,  demeç,  açıklama,  basın toplantısı  yapmaya  yetkilidir.  Yönetim  Kurulunda  görev yapacak  olan  Başkan  Yardımcı  sayısını  şartlara  göre  kaç  Başkan  Yardımcısı  sayısı  olacağı konusunda sayı belirlemeye yetkilidir.

MADDE .10: GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

Genel  Başkan  Yardımcıları,  Genel  Başkanın  olmadığı  yerlerde  ve  Genel  Başkanın yetkilendirdiği  yerlerde Genel Başkan’ın  yerine  görev  yapar  ve Genel Başkanın  yetkilerini  aynen kullanabilir.  Normal  zamanlarda  Genel  Başkan’a  yardımcı  olur  ve  federasyon  işlerinin  takip edilmesini ve diğer birimlerle ilişkileri sağlar.Tüm  bölgelerde  bulunan  Federasyona  bağlı  derneklerin  sorunlarını  ve  çözüm  yollarını araştırır.  Bölge  temsilcisi  olarak  federasyonumuza  yeni  dernekler  kazandırma  çalışmalarını yürütür.  Hizmet  Komiteleri  kurarak  yönetim  kuruluna  kaynak  olabilecek  incelemeleri  yapar, bunları rapor halinde federasyon yönetimine sunar.

MADDE. 11: GENEL SEKRETER

Genel  Sekreter,  federasyonun  bütün  işlerinin  yürütülmesi,  federasyonun  örgütlenmesini ve  demokratik  kitle  örgütleri  ile  ilişkilerini  ve  eşgüdümü  sağlar.  Genel  Başkan  Yardımcılarının bulunmadığı  zamanlarda  Genel  Sekreter,  Genel  Başkan  Yardımcılarının  görevini  yapar .

MADDE .12: GENEL SAYMAN

Genel  Sayman,  Federasyonun  mali  işlemlerini  yürütür  ve  hesapların  tutulmasını  sağlar.
Mali konularda proje hazırlar, hesapların düzgün ve zamanında tutulmasını sağlar.

MADDE. 13: DENETLEME KURULU

Denetleme  Kurulu,  Federasyonun  delegeleri  arasından  üç  asıl,  üç  yedek  üyeden  oluşur.
Federasyon  Genel  Kurulunca  seçilir.  Bir  dernekten  en  fazla  bir  delege  görev  alır.  Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamalarını denetler. Denetleme Kurulu  en  az  6  ayda  bir  toplanır.  Federasyon  hesaplarını ve  ilgili  defterlerini  inceler,  görülen eksiklikler için Yönetim Kurulunu uyarır.

MADDE .14:   İÇ DENETİM

Federasyon’da  iç  denetim  esastır.  Diğer  organlarca  veya  dışarıdan  denetim  yapılması,
denetleme  kurulunun  denetleme  yapma  yetki  ve  yükümlülüğünü  ortadan  kaldırmaz.  Denetleme kurulunun  istemesi  halinde  her  türlü  bilgi,  belge  ve  kayıtlar  federasyon  yetkilileri  tarafından incelemeye  sunulur.  Ancak  hiçbir  belge  ve  kayıt  federasyon  dışına  çıkarılamaz.  Denetleme sonuçlarını gösteren raporları Genel Kurula sunar. Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE. 15: ONUR KURULU

Federasyon  ile  üye  derneklerin  dernek  üyeliği  devam  eden  eski  Başkanlardan  oluşur.
Federasyon Yönetim Kurulunun Danışma  organıdır. Genel Kurul toplantısından  sonra yaptığı ilk toplantıda, Onur Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Seçilenlerin görev süresi iki yıldır.  Kurul yılda(3) Üç defa olağan toplantısını yapar. Onur  Kurulu  toplantıları  tüzüğe  uygun  olarak  yapılır  ve  Yönetim  Kurulu  başkanı  dilerse toplantılara katılır. Onur Kurulu, başkanın çağrısı ve düzenleyeceği gündem üzerine toplanır. Yeter sayı  aranmaksızın  toplantıda  bulunanların  salt  çoğunluğu  ile  kararlarını  alır.  Onur  Kurulu, toplantı ve karar tutanaklarını önerileri ile birlikte rapor halinde yönetim kuruluna sunar.

MADDE .16: KAYIT VE DEFTERLER

Federasyon  yürürlükteki  mevzuata  uygun  olarak  aşağıda  yazılı  defterleri  tutar.  İşletme  hesabı esasında tutulacak defterler uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;
a) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararı tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b) Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olan dernek ve delegelerinin kimlik bilgileri, Federasyon’a giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Delegelerin ödedikleri giriş ve yıllık      aidat miktarları deftere işlenir.
c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih sıra numarası ile bu deftere kayıt edilir.    Gelen evrakın Asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen    veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d) Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya    verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e) İşletme  Hesabı  Defteri:  Federasyon  adına  alınan  gelirler  ve  yapılan  giderler  açık  ve anlaşılır şeklide kaydedilir.
f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan  ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere kaydedilir. 
 

MADDE. 17: FEDERASYON TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi, Genel Kurula aittir. Genel Kurul tüzük değişikliği için  katılma  hakkı  bulunan  delegelerin  en  az  2/3’ünün  katılımıyla  toplanır.  Çoğunluğun sağlanamaması  sebebiyle toplantının ertelenmesi  durumunda ikinci toplantıda çoğunluk  aranmaz. Ancak her iki toplantıda da, katılan delegelerin 2/3 çoğunluğu ile tüzük değişikliği kararı alınabilir.

MADDE .18: TEMSİLCİLİKLER

Federasyon  hiçbir  yasal  organ  niteliğini  taşımaksızın  gerek  gördüğü  yerlerde  temsilcilik ya  da  irtibat  büroları  kurabilir.  Temsilcilik  ve  irtibat  bürolarının  denetimi  federasyon  Yönetim Kurulu’na ve Denetim Kuruluna aittir.

MADDE .19: GELİRLER

a) Üyelerin ödeyecekleri aidatlar ve katılım ödentileri.
b) Her türlü bağış ve yardımlar.
c) Federasyonca gazete, dergi ve bülten gibi yapılacak yayınlar, düzenlenecek piyango, balo, eğlence, temsil, sergi, gezi, açık artırma, spor yarışması, konferans, kurs, yarışma, turnuva,    kermes, masa tenisi, bilardo, satranç gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
d) Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler.
e) Federasyonun amacına uygun olarak işleteceği lokalden elde edilecek gelirler.
f) Kurulmuş ve kurulacak İktisadi ve ticari faaliyetlerden edilecek gelirler.
g) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.
h) Gerçek ve tüzel kişilerle, ulusal ve uluslararası resmi, özel kuruluşlar tarafından yapılacak ayni ve nakdi, taşınır ve taşınmaz her türlü bağışlar ve bunların gelirleri ile yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Belediyelerce yapılacak yardımlar.
ı) Özel İdare bütçelerinden alınacak olan yardımlar.
j) Yerli ve yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan ortak projelerden elde edilen
k) Federasyon tarafından hazırlanan projeler sebebi ile yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerden alınan fon ve destekler.
l) Yardım toplama hakkında yasa, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
m)  Dernekler  Federasyonumuza  üye  olurken  bir  defaya  mahsus  olarak  250,00TL(İkiyüzelli  lira)

MADDE .20: BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER

Federasyon adına 3.000-TL’yi aşan harcamalarda Federasyonun Genel Başkanı ile birlikte Genel  Başkan  Yardımcılarından  birisi  veya  Genel  Sekreter  veya  Genel  Sayman’dan  birisinin  deimzalarının bulunması zorunludur. 3.000- TL’yi aşmayan harcamalar Genel Başkanın, tek başına imzasıyla  belge  karşılığı  yapılabilir.  Ancak,  bu  şekilde  yapılan  harcamalar  toplamı  ayda  5.000 TL’yi  geçer ise  bu  miktarı  aşan  harcamalarda  bu  maddenin ilk  cümlesi  hükmü  geçerli  olacaktır. Federasyona  borç  yükleyen  her  bir  işlem  için  50.000  TL’yi  geçmeyen  tüm  işlemler  federasyon Yönetim  Kurulu’nun  kararı  ile  yapılabilir.  Yine  50.000  TL’yi  aşmamak  kaydı  ile  Federasyon üyelerinden ve üçüncü gerçek ve tüzel kişilerden ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve/veya faaliyetlerini gerçekleştirebilmek  amacı ile  her türlü  borçlanmalarda  bulunmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu miktarları arttırmaya ve Yönetim kuruluna verilen harcama yetkisini aşan hususlarda karar mercii Genel  Kuruldur.  Geçici  Yönetim  Kurulu  kuruluş  harcamalarını,  kiralama,  mobilya  ve  tefrişat malzemelerini her hangi bir sınır ile bağlı olmaksızın yapmaya yetkilidir.

MADDE 21: MAKBUZLAR VE HARCAMA BELGELERİ

Federasyonun  gelirleri  dip  koçanlı  ve  sıra  numaralı  makbuz  karşılığında  alınır, giderler belgelenir. Dip  koçanlar  ve  sarf  belgeleri  yürürlükteki  mevzuat  hükümlerinin  öngördüğü  sürece saklanır. Federasyon paraları Federasyon adına bir bankada açılacak hesaba yatırılır. Federasyon kasasında  ihtiyaçlar  dikkate  alınarak  Yönetim  Kurulunca  belirlenecek  miktar  kadar  para bulundurulur.  Üye  dernek  ödentileri  dernekler  tarafından  Federasyon  Genel  Merkezi  hesabına yatırılır veya makbuz karşılığı Genel Saymana verilir.

MADDE. 22: FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Federasyonun tüzel kişiliği;
a) Genel Kurul kararı ile
b) Kendiliğinden sona erebilir.
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye  süresi  içinde  bütün  işlemlerde  federasyon  adında  “Tasfiye  Halinde  Gaziantep Dernekleri  Federasyonu’dur”  ibaresi  kullanılır.  Tasfiye  kurulu,  mevzuata  uygun  olarak Federasyonun  para,  mal  ve  haklarının  tasfiyesi  işlemlerini  baştan  sonuna  kadar  tamamlamakla Bu  kurul,  önce  Federasyonun  hesaplarını  inceler.  İnceleme  esnasında  Federasyona  ait defterler,  alındı  belgeleri,  harcama  belgeleri,  tapu  ve  banka  kayıtları  ile  diğer  belgelerinin tespiti  yapılarak  varlık  ve  yükümlülükleri  bir  tutanağa  bağlanır.  Tasfiye  işlemeleri  sırasında Federasyonun  alacaklılarına  çağrıda  bulunulur  ve  varsa  malları  paraya  çevrilerek  alacaklılara ödenir.  Federasyonun  alacaklı  olması  durumunda  alacaklar  tahsil  edilir.  Alacakların  tahsil edilmesi  ve  borçların  ödenmesinden  sonra  kalan  tüm    para,    mal  ve  hakları, Federasyona üye  derneklere    eşit  miktarda  devredilir.  Genel  kurulda,  devredilecek  yer  belirlenmemişse Federasyonun  bulunduğu  ildeki  amacına  en  yakın  ve  fesih  edildiği  tarihte  en  fazla  üyeye  sahip Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında  gösterilir  ve tasfiye işlemleri,  mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Federasyonun  para,  mal  ve  haklarının  tasfiye  ve  intikal  işlemlerinin  tamamlanmasını müteakip  tasfiye  kurulu  tarafından  durumun  yedi  gün  içinde  bir  yazı  ile  federasyon  merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi Federasyonun  defter  ve  belgelerini  tasfiye  kurulu  sıfatıyla  son  yönetim  kurulu  üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE. 23: YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA VE ULUSLAR ARASI FAALİYET

Federasyon,  yürürlükteki  mevzuata  uygun  olarak  yurt  dışındaki  kişi,  kurum  ve kuruluşlardan  ayni  ve  nakdi  yardım  alabilir,  her  türlü  fonlardan,  hibelerden  ve  projelerden yararlanabilir.  Federasyonun,  tüzüğünde  gösterilen  amaçları  gerçekleştirmek  üzere  uluslararası faaliyette  ve/veya  uluslararası  dernek,  federasyon,  konfederasyon  ve  kuruluşlar  ile  işbirliğinde

MADDE .24: YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

Federasyon,  tüzüğünde  gösterilen  amaçları  gerçekleştirmek  üzere,  benzer  amaçlı  dernek, federasyon ve konfederasyonlardan,  siyasi  partilerden, işçi ve işveren  sendikalarından ve mesleki vs.  kuruluşlardan  maddi  yardım  alabilir  ve  adı  geçen kurumlara  maddi  yardımda  bulunabilir. Yürürlükteki mevzuata  uygun  olarak federasyon yurt içinde ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak projelerde yer alabilir, yürütür ve sonuçlandırabilir, yararlanabilir.

MADDE. 25: PLATFORMLAR

Federasyon,  amaçları  ile  ilgisi  bulunan  ve  kanunlarla  yasaklanmayan  alanlarda,  diğer dernek,  vakıf,  sendika,  federasyon,  konfederasyon,  birlik,  platformlar  ve  benzeri  sivil  toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler.

MADDE .26: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yürürlükteki Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın federasyon hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- Yönetim Kurulu kendi aralarında yaptıkları toplantıda aşağıdaki şekilde
görev bölümü yapmışlardır.

1-........................................Yönetim kurulu Genel Başkanı
2-........................................Genel Başkan Yardımcısı
3-........................................ Genel Başkan Yardımcısı
4-........................................ Genel Başkan Yardımcısı
5-........................................ Genel Başkan Yardımcısı
6-........................................Genel Sekreter
7-.......................................Genel Sayman
8-........................................Üye
9-........................................Üye
10........................................Üye
11-...................................... Üye
12-...................................... Üye
13-...................................... Üye
14-...................................... Üye
15-...................................... Üye
 
*  İş bu federasyon tüzüğü 26 madde ve ( 1 ) geçici maddeden ibarettir

 

 

Top